Fulls verds MD
de temàtica conversió ecològica

La revista Missa Dominical edita els Fulls Verds com a material per ser utilitzat per comunitats parroquials y grups eclesials com a recurs per a la pregària, la reflexió i el coneixement cristià.

Full verd MD: Camí de conversió ecològica
Full verd MD: El Parenostre ens mena a la conversió ecològica integral
Full verd MD: Per demanar el do de la pluja
Full verd MD: Pregar per la cura de la creació
Hoja verde MD: Laudato si’ (¡Alabado seas!). Pistas para una reflexión personal o en grupo